جلسه هماهنگی مراسم اربعین حسینی (ع)

دومین جلسه هماهنگی مراسم اربعین حسینی (ع)
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار دومین جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) گلحصار با حضور سایر اعضا در خصوص هماهنگی و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) در دهیاری گلحصار برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده تصمیماتی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی(ع) اتخاذ شد.