جلسه رییس شورای اسلامی و سرپرست دهیاری روستای گلحصار معاونت اجتماعی کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم (ع)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری گلحصار، به منظور شناسایی و اجرای راهکارهای عملی مقابله با آسیب های اجتماعی
و بزه کاری بخصـوص دربین جـوانان و نوجـوانان این جلسـه با حضـور باقری مطلق رییـس شورای اسلامی، عرب حلوایی سـرپرست دهـیاری
و سرهنگ سارانی معاونت اجتماعی کلانتری ۱۷۲حضرت عبدالعظیم (ع)برگزار شد.