مسعود قشقایی

مسعود قشقایی

سرپرست دهیاری گلحصار

کارمند دهیاری گلحصار از سال 93 الی 96

سرپرست دهیاری گلحصار96 الی 97، 98 الی99