تاریخچه روستای گلحصار

گلحصار روستایی از توابع بخش کهریزک در استان تهران، شهرستان ری می باشد.

با مصوبه دولت وقت، در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع بخش کهریزک با یکدیگر ادغام و به

عنوان روستای گلحصار نامگذاری شدند.

اگرچه تاریخ دقیق و شکل گیری و عامل پیدایش منطقه مورد مطالعه همانند بسیاری روستایی کشور در پرده ابهام است اما

با بررسی های به عمل آمده این روستا دارای قدمت بسیاری در پهنه دشت شهرری می باشند طبق اظهار نظر اهالی هر دو

روستای قوچ حصار و سلمبر دارای سابقه حدود ۷۰۰ ساله میباشند.

سنگ نبشه بر سر در قلعه سلمبر موجود بوده که قدمت آن به ۷۰۰ سال ذکر کرده است. نکته جالب توجه اینکه، هر دو روستا

از نظر کارکردی وابستگی متقابل به هم داشتند که در طول زمان این روابط کار کردی به هم ریخته است امروزه این دو

روستا به همدیگر چسبیده و از نظر کاربردی تشکیل یک روستای واحد را داده اند به نام گلحصار اگرچه هسته اولیه آنها این

دو را از همدیگر متمایز می سازد.

روستای سلمبردر پیدایش اولیه خود” سالامبور ” نام داشته، بدین ترتیب که در این روستا، اشتغال عمده اهالی روستا

“سالامبور سازی” بوده است و نام روستا ازآن برگرفته شده است که بعدها به سلمبرتغییر یافته است.

روستای قوچ حصار نیز از دو واژه” قوچ” به معنی “دام و احشام” و “حصار” به معنی “دیواره”، ” قلعه” شکل گرفته است.

این نام نیز از فعالیت شغل روستاییان گرفته شده است بدین ترتیب روستای قوچ حصار به صورت قلعه یا حصاری بوده است

که در آن قلعه محل پرورش احشام و دام بوده است و وجود حصار در اطراف روستا بیانگر ناامنی این روستا در مراحل

شکلگیری آن بوده است.

از وجه تسمیه روستا نیز میتوان به اشتغال عمده در روستا پی برد گویی اول روستای قوچ حصار شکل گرفته و بعدها به

دلیل نیاز به کارگاه سالامبور سازی که نیاز روستای قوچ حصار موجب آن است افراد دور هم جمع شده و روستای سالامبور

را برای تامین نیاز روستای قوچ حصار به وجود آوردند به عبارت دیگر نیاز روستای قوچ حصار موجب شکلگیری روستای

دیگری در کنار آن شده است و بعد از این مرحله است که کارگردانها شکل گیری دو روستای مجاور و ممزوج هم را موجب

شده است.

 

در قسمتی از روزنامه که در سالهای گذشته به چاپ رسیده است به قدمت روستا اشاره شده است

 

روستای گلحصار حدودا 15000 نفر جمعیت دارد و یکی از بزرگترین روستاهای بخش کهریزک است.